Alexander Ryzhikov

Hey, I am Alex!
🇫🇮 Helsinki-based Software Developer